КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Статут ПОКЛ

                                                                      Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського (далі – Лікарня) є закладом охорони здоров’я, заснованим на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області.
1.2. Засновник Лікарні – Полтавська обласна рада.
1.3. Власник Лікарні – територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області в особі Полтавської обласної ради.
1.4. Лікарня є правонаступником прав і обов’язків Полтавської обласної лікарні.
1.5. Лікарня підзвітна і підконтрольна Полтавській обласній раді.
1.6. Лікарня підпорядкована і підзвітна Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації (в подальшому – Департамент).
1.7. Цей Статут є новою редакцією Статуту, який був зареєстрований виконавчим комітетом Полтавської міської ради 05.12.2012р., номер 15881050013001263. Викладення Статуту в новій редакції викликане змінами в структурі Лікарні. З моменту державної реєстрації цієї редакції Статуту попередня втрачає силу.
1.8. Лікарня в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Кодексом законів про працю України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, законами України “Про місцеве самоврядування”, “Про захист персональних даних”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту, рішеннями Полтавської обласної ради та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

                                                  Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.
2.1. Повне найменування: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В.СКЛІФОСОВСЬКОГО,
2.2. Скорочене найменування: ПОКЛ.
2.3. Місцезнаходження – Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка,23.

Лікарня здійснює медичне обслуговування населення за адресами:
-м. Полтава, вул. Шевченка, 23;
-м. Полтава, вул. Залізна, 17а;
-м. Кременчук, вул. Жовтнева, 23/1.
Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. Лікарня надає третинну (високоспеціалізовану)медичну допомогу в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.
Лікарня разом з наданням високоспеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги населенню здійснює проведення і втілення у практику наукових розробок, нових форм і методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, підготовки, підвищення кваліфікації медичних кадрів лікувально-профілактичних закладів області.
Лікарня забезпечує населення області кваліфікованою стаціонарною, амбулаторно-поліклінічною, діагностичною та консультативною медичною допомогою, є базою спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
2.2. Основними напрямками діяльності Лікарні є:
- забезпечення в повному обсязі високоспеціалізованою кваліфікованою стаціонарною, амбулаторно-поліклінічною, діагностичною та консультативною медичною допомогою населення області;
- надання організаційно-методичної допомоги в раціональному використанні ліжкового фонду в лікувально-профілактичних закладах області;
- своєчасне освоєння і широке втілення в практику роботи стаціонару і консультативної поліклініки сучасних методів та видів діагностики і лікування;
- широке використання в комплексній терапії дієтичного харчування, фізичних методів лікування, лікувальної фізкультури і інших методів відновного лікування, а також раціональне використання в обслуговуванні хворих лікувально-охоронного режиму;
- розробка по завданнях відповідних органів охорони здоров’я заходів, направлених на підвищення якості медичного обслуговування і охорони здоров’я населення, в т.ч. підлітків; зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності і загальної смертності, тимчасової втрати працездатності;
- організація роботи по охороні материнства і дитинства;
- реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я жінок та дітей, що передбачає проведення на території обслуговування перинатального центру заходів, спрямованих на забезпечення вагітних, роділь, породіль та новонароджених доступною, своєчасною та якісною високоспеціалізованою медичною допомогою; керованості та безперервності, доступності, своєчасності та якості медичної допомоги; наступності лікувально-діагностичного процесу; координації роботи на території обслуговування з питань репродуктивного здоров’я населення;
- правовий, соціальний і професійний захист працівників охорони здоров’я;
- виконання соціальних програм, що приймаються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також наказів Департаменту;
- оптимізація планово-фінансової та господарської діяльності.
3.3. Основними принципами діяльності лікарні є гуманізм та демократизм, свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, взаємодія з іншими лікувальними закладами.
3.4. Лікування хворих в лікарні здійснюється незалежно від раси, національності, майнового і соціального стану, походження та релігійних переконань.
3.5. Лікарня здійснює свою діяльність на основі ліцензії.
Лікарня проходить акредитацію відповідно до чинного законодавства та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розділ 4. СТРУКТУРА ЛІКАРНІ.
Лікарня має наступну структуру:
4.1. Стаціонарна служба, яка здійснює високоспеціалізовану допомогу хірургічного та терапевтичного профілю дорослому населенню області, а також акушерсько-гінекологічна та неонатологічна служби.
В її склад входять відділення:
4.1.1. Хірургічні: нейрохірургічне, ендоскопічне, хірургічне, проктологічне, відділення судинної хірургії, ортопедо – травматологічне, офтальмологічне, відділення щелепно-лицьової хірургії, урологічне, відділення торакальної хірургії, відділення реанімації та інтенсивної терапії, відділення інтервенційної радіології, операційний блок.
4.1.2. Терапевтичні: неврологічне, обласний гастроентерологічний центр, гематологічне, ревматологічне, ендокринологічне, пульмонологічне, алергологічне, кардіологічне, нефрологічний центр у складі нефрологічного відділення, блок гемодіалізу № 1 на базі лікарні, відділення гемодіалізу № 2 на базі Комунального закладу «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, блок перитонеального діалізу з учбовим центром інформації та стажування.
4.1.3. Параклінічні: фізіотерапевтичне відділення, клініко-діагностична лабораторія з імунологічним відділом, бактеріологічна лабораторія, кабінети функціональної та ультразвукової діагностики, центральне стерилізаційне відділення, рентгенологічне, рентген-радіологічне, приймально-діагностичне відділення.
4.2. Консультативна поліклініка, яка надає консультативну допомогу хворим області терапевтичного, хірургічного та акушерсько – гінекологічного профілів, з кабінетом МРТ, кабінетом профпатолога та підліткового лікаря.
4.3. Навчально-практичний центр загальної практики сімейної медицини.
4.4. Перинатальний центр.
В його склад входять відділення:
4.4.1. Консультативно-поліклінічне відділення.
4.4.2. Стаціонарні відділення:
4.4.2.1. Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології.
4.4.2.2. Акушерський блок (приймальне відділення, пологове відділення з індивідуальними пологовими залами, операційний блок, післяпологове відділення).
4.4.2.3. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (з методами еферентної терапії).
4.4.3. Неонатальний блок (відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, відділення постнатального догляду).
4.4.4. Гінекологічне відділення.
4.4.5. Лабораторний блок.
4.4.6. Діагностичний блок.
4.4.7. Адміністративно-господарський блок.
4.5. Всі структурні підрозділи і спеціалізовані кабінети очолюють завідуючі на підставі положень, затверджених головним лікарем.
4.6. Господарче забезпечення Лікарні здійснює адміністративно-господарський підрозділ.
4.7. Лікарня є клінічною базою Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» і Комунального вищого навчального закладу І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж», а також базою для підготовки лікарів-інтернів.

Розділ 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЛІКАРНІ.
5.1. Лікарня є юридичною особою. Лікарня набуває права юридичної особи і несе обов’язки з дня її державної реєстрації.
5.2. Лікарня здійснює свою діяльність на основі і у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується Управлінням майном обласної ради за погодженням з Департаментом.
5.3. Лікарня є неприбутковим бюджетним лікувально-профілактичним закладом.
5.4. Участь Лікарні в асоціаціях та інших об’єднаннях здійснюється з дозволу Засновника, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Лікарні здійснюється за рішенням Засновника за попереднім погодженням з Департаментом.
5.5. Лікарня веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, органах Державного казначейства, печатку зі своїм найменуванням, бланки тощо.
5.6. Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається у судах загальної та спеціальної юрисдикції.
5.7. Лікарня несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно чинного законодавства України.
5.8. Лікарня не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави та Власника, а останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями лікарні.
5.9. Лікарня надає медичні послуги на підставі ліцензії на здійснення медичної практики.
5.10. Лікарня координує свою роботу з Департаментом.
Департамент затверджує штатний розклад та структуру Лікарні, кошториси доходів і видатків.
5.11. Лікарня має право представляти інтереси територіальних громад області в судах загальної та спеціальної юрисдикції в межах повноважень, визначених цим Статутом та закріпленого за нею майна.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛІКАРНІ.
6.1. Права лікарні:
6.1.1. Лікарня самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
6.1.2. Лікарня реалізує свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.
6.1.3. Здійснювати збір, обробку, використання, зберігання персональних даних у відповідності до Закону України “Про захист персональних даних”.
6.1.4. Лікарня вправі створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків і затверджувати положення про них за погодженням з Департаментом.
6.1.5. При здійсненні діяльності, передбаченої Статутом, лікарня має право на придбання, перевезення, зберігання, використання, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на умовах і в порядку, передбачену чинним законодавством.
6.2. Обов’язки лікарні:
6.2.1. Лікарня:
- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи лікарні, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками лікарні;
- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.3. Лікарня здійснює бухгалтерський, оперативний облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Головний лікар та головний бухгалтер Лікарні несуть персональну відповідальність за дотриманням порядку ведення та достовірності обліку та статистичної звітності.

Розділ 7. МАЙНО ЛІКАРНІ.
7.1. Майно Лікарні становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі лікарні.
7.2. Майно Лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст області.
7.3. Майно Лікарні закріплюється за нею на праві оперативного управління. Лікарня володіє, користується зазначеним майном та розпоряджається ним в межах, встановлених Власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
7.4. Джерелами формування майна Лікарні є:
7.4.1. Майно, передане Засновником.
7.4.2. Фінансування з обласного бюджету.
7.4.3. Позабюджетні кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, які надходять на рахунок лікарні в порядку, що не суперечить чинному законодавству.
7.4.4. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
7.4.5. Придбання та приймання майна іншого підприємства, організації.
7.5. Відчуження основних засобів, які є спільною власністю територіальних громад області і закріплені за Лікарнею на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника за погодженням з Департаментом, у порядку, що встановлений законодавством.
7.6. Лікарня має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам вільні приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які їй належать, а також списувати їх з балансу згідно з чинним законодавством України за погодженням з Департаментом з дозволу управління майном обласної ради.
7.7. Збитки, завдані Лікарні в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Лікарні в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ ЛІКАРНЕЮ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.
8.1. Управління Лікарнею здійснює головний лікар. На посаду головного лікаря може бути призначено особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам. Призначення головного лікаря здійснюється Полтавською обласною радою шляхом укладення з ним контракту за поданням Департаменту. Якщо Департамент не визначився з кандидатурою керівника, обласна рада вправі призначити його самостійно.
8.2. Головний лікар:
8.2.1. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Лікарні.
8.2.2. Діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її в усіх державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях.
8.2.3. Розпоряджається коштами, майном та іншими цінностями Лікарні відповідно до чинного законодавства.
8.2.4. Укладає договори, видає довіреності, подає на затвердження в Департамент штатний розпис, кошторис діяльності Лікарні та виконує його, відкриває рахунки в установах банків.
8.2.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
8.2.6. У межах компетенції видає накази, розпорядження і доручення, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні.
8.2.7. Вносить зміни в структуру лікарні за погодженням з Департаментом.
8.2.8. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Лікарні.
8.2.9.Розподіляє обов’язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.
8.2.10.Вживає заходи дисциплінарного стягнення та заохочення.
8.2.11.Контролює виконання планів роботи, дотримання штатно-фінансової дисципліни усіма підрозділами.
8.2.12.Здійснює інші повноваження, передбачені умовами контракту, чинним законодавством України, цим Статутом.
8.3. Управління лікувальною та адміністративно-господарською діяльністю Лікарні здійснюють заступники головного лікаря з медичної частини, з хірургічної допомоги, з поліклінічної роботи, з медсестринства, з організаційно-методичних питань, по акушерству та гінекології та з технічних питань згідно відповідних напрямків діяльності і затверджених головним лікарем функціональних обов’язків.
Заступники головного Лікаря приймаються на роботу головним лікарем по узгодженню з Департаментом.
8.4. Головним органом управління медичною діяльністю Лікарні є медична Рада.
Медична Рада створена для вирішення головних питань діяльності Лікарні. До медичної Ради входять: голова медичної Ради – головний лікар; члени – заступники головного лікаря, завідуючі відділеннями, професорсько-викладацький склад ВДНЗУ «Української медичної стоматологічної академії» та представники громадських організацій.
Засідання медичної Ради проводяться згідно плану, затвердженого головним лікарем.
Рішення приймаються до виконання після їх узгодження з членами Ради.
8.5. Повноваження трудового колективу Лікарні реалізується загальними зборами (конференцією) або через їх виборні органи.
8.6. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Лікарні, виробляються і приймаються адміністрацією Лікарні за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Лікарні.
8.7. Право укладення колективного договору від імені Власника надається головному лікарю, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Розділ 9. ФІНАНСОВА, СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГОСПОДАРЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                                                                                                               ДІЯЛЬНІСТІ ЛІКАРНІ.
9.1. Фінансування лікарні здійснюється з обласного бюджету. Лікарня має власні надходження, отримані від надання платних послуг та благодійних внесків.
9.2. Лікарня розробляє та подає на затвердження до Департаменту кошторис доходів та видатків, структуру та штати відповідно до покладених на лікарню завдань. Невикористані у поточному році позабюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються в наступному році.
9.3. Джерелом формування фінансових ресурсів Лікарні є бюджетні асигнування, а також, власні надходження, благодійні внески підприємств, організацій, установ, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
9.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників Лікарні є бюджетні асигнування, частина доходу, одержаного в результаті надання платних послуг та медичної допомоги пацієнтам, що мають страховий поліс.
9.5. Оплата праці працівників Лікарні проводиться у відповідності з нормативними документами міністерств праці та охорони здоров’я України на основі кошторису та тарифних ставок згідно затвердженого штатного розпису.
9.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Лікарні є виконання комплексу заходів по економії та раціональному використанню бюджетних асигнувань.
9.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту, а також на випадок настання у зв’язку із цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ – інфекції, вирішуються трудовим колективом за участю головного лікаря Лікарні, якщо інше не передбачено законодавством.
9.8. Контроль за фінансовою діяльністю та господарчим забезпеченням діяльності Лікарні здійснюють державні контрольно – ревізійні, податкові та інші контролюючі органи в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Розділ 10. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА.
10.1. Згідно з чинним законодавством України в лікарні ведеться військовий облік та заходи з цивільної оборони.

Розділ 11. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКАРНІ.
11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Лікарні здійснюється за рішенням Власника або уповноваженого ним органу з участю трудового колективу, або за рішенням суду згідно з чинним законодавством.
11.2. Ліквідація Лікарні здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про її ліквідацію. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу управління майном, Департаменту, а також лікарні в особі її органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявки претензій кредиторів визначається органом, що створив ліквідаційну комісію, згідно чинного законодавства.
11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Лікарнею. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Лікарні і подає його на затвердження Органу, що створив ліквідаційну комісію.
11.4. При реорганізації і ліквідації Лікарні працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
11.5. У разі ліквідації Лікарні її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність Лікарні.

Розділ 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
12.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за погодженням Департаменту, затверджуються управлінням майном Полтавської обласної ради та підлягають державній реєстрації.