КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Статут КП “ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР”

Статут комунального підприємства “Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради” , затвердженого Управлінням майном Полтавської обласної ради  наказ від 19.12.2018 р. №124, погоджено Департаментом охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації 14 грудня 2018 року.

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне  підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня     ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради» (далі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної (високоспеціалізованої) та спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та передане в управління Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації).

1.3. Підприємство створене на виконання рішення двадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 12.07.2018 р. № 839 «Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського шляхом перетворення в комунальне підприємство “Полтавська обласна клінічна лікарня                    ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради”».

1.4. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського.

1.5. Засновник Підприємства – Полтавська обласна рада.

1.6. Власник Підприємства – територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області, в особі Полтавської обласної ради.

1.7. Підприємство підзвітне та підконтрольне Полтавській обласній раді.

1.8. Підприємство підпорядковане та підзвітне Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює управління Підприємством в межах повноважень, визначених Положенням про Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

1.9. Орган управління майном – Управління майном обласної ради. Управління майном обласної ради здійснює управління майном Підприємства в межах повноважень, визначених Положенням про Управління майном обласної ради.

1.10. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.11. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Кодексом законів про працю України, законами України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, рішеннями Полтавської обласної ради, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

 

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В.СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства – КП «ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського ПОР».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

2.3. Підприємство здійснює свою діяльність за адресами:

- м. Полтава, вул. Шевченка, 23;

- м. Полтава, вул. Залізна, 17а;

- м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 23/1.

 

Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1.   Підприємство є високоспеціалізованим багатопрофільним закладом охорони здоров’я, основною метою діяльності якого є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Підприємство надає пацієнтам третинну (високоспеціалізовану) та спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до законодавства, на безвідплатній та відплатній основі  в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації,  проведення  діагностики,  лікування хвороб, травм, отруєнь,  патологічних станів,  ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності;  направлення  пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної  (спеціалізованої) медичної допомоги або третинної   (високоспеціалізованої)   медичної  допомоги  з  іншої спеціалізації.

Підприємство, разом з наданням високоспеціалізованої, кваліфікованої медичної допомоги населенню, здійснює проведення і втілення у практику наукових розробок, нових форм і методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, підготовки, підвищення кваліфікації медичних кадрів лікувально-профілактичних закладів області.

Підприємство забезпечує населення області кваліфікованою стаціонарною, амбулаторно-поліклінічною, діагностичною та консультативною медичною допомогою.

3.3. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

-  надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг третинної (високоспеціалізованої) та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі  екстреної (невідкладної), необхідної  для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом  вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

-  надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі третинної (високоспеціалізованої) та спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- своєчасне освоєння і широке втілення в практику роботи стаціонару і консультативної поліклініки сучасних методів і видів діагностики та лікування;

- розробка заходів, відповідно до завдань органів охорони здоров’я, направлених на підвищення якості медичного обслуговування і охорони здоров’я населення, в тому числі підлітків; зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності і загальної смертності, тимчасової втрати працездатності;

- організація роботи по охороні материнства і дитинства;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- направлення хворих на медико-соціальну експертизу для визначення втрати працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, згідно з вимогами чинного законодавства України;

- організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо;

- навчально-методична, науково-дослідницька робота;

- реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я для жінок та дітей, що передбачає проведення на території обслуговування перинатального центру заходів, спрямованих на забезпечення вагітних, роділь, породіль та новонароджених доступною, своєчасною та якісною третинною (високоспеціалізованою) та спеціалізованою медичною допомогою; керованість та безперервність, доступність, своєчасність та якість медичної допомоги; наступність  лікувально-діагностичного процесу; координація роботи на території обслуговування з питань репродуктивного здоров’я  населення;

-   правовий, соціальний і професійний захист працівників охорони здоров’я;

- виконання соціальних програм, що приймаються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також наказів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

- участь у програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у програмах щодо обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному законодавством;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною третинною (високоспеціалізованою) та спеціалізованою медичною допомогою;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- залучення кваліфікованих медичних працівників для надання медичної  допомоги,  підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання третинної (високоспеціалізованої) та спеціалізованої медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та первинної медичної допомоги, санаторіями, а також  іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу,  управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.4. Підприємство є клінічною базою Української медичної стоматологічної академії і Комунального вищого навчального закладу І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж», а також базою підготовки лікарів-інтернів.

3.5. Основними принципами діяльності Підприємства є гуманізм та демократизм, свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, взаємодія з іншими лікувальними закладами.

3.6. Підприємство надає медичні послуги  на підставі ліцензії  на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України. Підприємство проходить акредитацію відповідно до чинного законодавства та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.7. Підприємство має право займатись іншими видами діяльності, не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

Розділ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується управлінням майном обласної ради за попереднім погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та затвердженого заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, надає послуги і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством. Підприємство може вносити зміни до фінансового плану у визначеному порядку, але не в періоди, за якими минув строк звітування.

4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Полтавській області, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші реквізити.

4.6. Підприємство має право укладати будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України.

4.7. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює штатну чисельність і затверджує штатний розпис.

4.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.9. Підприємство не наділене правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органом управління та іншими, пов’язаними з ними особами.

4.10. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Розділ 5.  МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.1.1. Майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

5.1.2. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство володіє, користується зазначеним майном та розпоряджається  ним  в межах, встановлених Власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії,  які не суперечать законодавству та цьому Статуту.

5.2. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.2.1. Майно, передане Підприємству Засновником;

5.2.2. Кошти Державного бюджету України та фінансування з обласного бюджету, державні субвенції;

5.2.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду  майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від наданих медичних та інших послуг;

5.2.4. Цільові кошти;

5.2.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.2.6. Кредити банків;

5.2.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.2.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.2.9. Майно та кошти  отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.4. Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріпленого за Підприємством, здійснюється за погодженням з  Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з дозволу Засновника у порядку, встановленому законодавством.

5.5. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності, вільні приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, відповідно до законодавства України, за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та Управлінням майном обласної ради.

5.6. Списання майна з балансу Підприємства здійснюється за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та з дозволу Управління майном обласної ради.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.10. Розмір статутного капіталу Підприємства становить 1(одну) гривню.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди (договори) з підприємствами, установами, організаціями  незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.5. Здійснювати збір, обробку, використання, зберігання персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

6.1.6. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.7. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.9. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.10. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.11. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.12. Проводити в установленому порядку діяльність, пов’язану з придбання, перевезення, зберігання, відпуском, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.

6.1.13. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно із чинним законодавством України.

6.2.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Полтавській області.

6.2.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2.7. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

 

 

Розділ 7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Управління Підприємством здійснює його керівник -  Головний лікар, який призначається рішенням сесії Полтавської обласної ради шляхом укладення з ним контракту.

У період між пленарними засіданнями звільнення Головного лікаря Підприємства та призначення виконуючого обов’язки Головного лікаря здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної ради.

7.2. Головний лікар Підприємства:

7.2.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.2.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.2.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.2.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого Підприємству на праві оперативного управління майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.2.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.2.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма  підрозділами та працівниками Підприємства.

7.2.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.2.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких  до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.2.9. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.2.10. Подає в установленому порядку Засновнику через Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації квартальну та річну, фінансову та іншу  звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.2.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку,  визначеному законодавством України.

7.2.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників Підприємства.

7.2.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.2.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.2.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства, в порядку, визначеному законодавством.

7.2.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.2.17. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Головним лікарем Підприємства.

7.3. Управління лікувальною та адміністративно-господарською діяльністю Підприємства здійснюють заступники головного лікаря  згідно з відповідними напрямками діяльності і затвердженими Головним лікарем функціональними обов’язками.

7.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами  або через його виборні органи.

7.5. Головний лікар  Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.6. У разі тимчасової відсутності Головного лікаря (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) обов’язки виконує заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками. Виконання обов’язків покладається наказом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

 

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Структуру Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджує Головний лікар.

8.2. Структура підприємства включає :

8.2.1. Адміністрацію.

8.2.2. Господарську частину.

8.2.3. Приймальне відділення.

8.2.4. Хірургічні відділення: нейрохірургічне з блоком анестезіології та інтенсивної терапії, хірургічне, проктологічне, відділення судинної хірургії, ортопедо-травматологічне, отоларингологічне відділення, офтальмологічне, відділення щелепно-лицьової хірургії, урологічне, відділення торакальної хірургії, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення інтервенційної радіології з блоком інтенсивної терапії та рентгено-хірургічним блоком, операційний блок, ендоскопічне відділення.

8.2.5. Терапевтичні відділення: неврологічне; обласний гастроентерологічний центр; гематологічне; ревматологічне; ендокринологічне; пульмонологічне; алергологічне; кардіологічне; центр нефрології та діалізу: нефрологічне відділення, відділення гемодіалізу № 1 на базі лікарні, відділення гемодіалізу  № 2 на базі Комунального закладу «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, блок перитонеального діалізу з учбовим центром інформації та стажування.

8.2.6. Параклінічна служба: фізіотерапевтичне відділення, клініко-діагностична лабораторія з імунологічним відділом, бактеріологічна лабораторія, відділення функціональної діагностики, відділення ультразвукової діагностики, рентгенологічне, рентген-радіологічне.

8.2.7. Стерилізаційне відділення.

8.2.8. Консультативна поліклініка,  що надає консультативну допомогу хворим області терапевтичного, хірургічного та акушерсько-гінекологічного профілів, з кабінетом МРТ, кабінетом профпатолога та підліткового лікаря.

8.2.9. Центральний навчально-тренінговий центр.

8.2.10. Перинатальний центр.

8.2.10.1. Адміністрація.

8.2.10.2. Консультативно-діагностичне відділення.

8.2.10.3. Стаціонарні відділення:

8.2.10.3.1. Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології.

8.2.10.3.2. Акушерський стаціонар (приймальне відділення, пологове відділення з індивідуальними  пологовими залами, операційний блок, післяпологове відділення).

8.2.10.3.3. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (з методами еферентної   терапії).

8.2.10.3.4. Гінекологічне відділення.

8.2.10.3.5. Неонатальний стаціонар (відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, відділення інтенсивного постнатального догляду).

8.2.10.4. Клініко-діагностична лабораторія.

8.2.10.5. Господарча частина.

8.3. Всі структурні підрозділи очолюють завідуючі на підставі положень, затверджених Головним лікарем.

8.4. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Головний лікар.

8.5. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на власний розсуд на підставі даних фінансового плану Підприємства, погодженого Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності  та якості медичної допомоги.

8.6.  Структурні підрозділи діють на підставі Положень, затверджених Головним лікарем Підприємства.

 

Розділ 9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані згідно з чинним законодавством.

9.8. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

9.9. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.10. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.11. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.12. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються трудовим колективом за участю Головного лікаря Підприємства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

9.13. Стимулювання праці працівників Підприємства здійснюється згідно з Положенням про преміювання, розробленим керівництвом за погодженням з первинною профспілковою організацією, в межах фонду заробітної плати Підприємства.

9.14. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

Розділ 10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також юридичну, фінансову, податкову, статистичну та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється через експертизу відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та чинного законодавства України.

 Розділ 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника  у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність майна, прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.8. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 Розділ 12. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 12.1. Згідно з чинним законодавством України на Підприємстві ведеться військовий облік та здійснюються заходи з цивільного захисту.

 Розділ 13.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 13.1. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення його у новій редакції за поданням Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, затверджуються Управлінням майном  обласної ради.

13.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Головний лікар                                                                           Г.А.Оксак