КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про
Полтавську обласну клінічну лікарню

ім. М.В.Скліфосовського

 

1. Загальні положення

Полтавська обласна клінічна  лікарня ім. М.В.Скліфосовського  (ПОКЛ ) є комплексним лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує надання висококваліфікованої стаціонарної і консультативної поліклінічної допомоги населенню Полтавської області; базою підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу, підготовки лікарів-інтернів, проходження практики  для студентів ВДНЗУ «УМСА» та Полтавського базового медичного коледжу.

2. Основні завдання обласної  клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського

2.1. Забезпечення у повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та консультативної поліклінічної допомоги населенню  Полтавської області.

2.2. Надання сільським та міським лікувально-профілактичним закладам області організаційно-методичної допомоги у підвищенні рівня та якості лікувально-профілактичного обслуговування населення.

2.3. Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу сільських та міських лікувально-профілактичних закладів області (на робочих місцях), підготовка лікарів-інтернів, забезпечення практики  студентам  ВДНЗУ «УМСА» та Полтавського базового медичного коледжу.

2.4. Організація та надання засобами наземного транспорту кваліфікованої екстреної та консультативної медичної допомоги населенню області із залученням лікарів-спеціалістів усіх лікувальних закладів області, в тому числі співробітників  ВДНЗУ «УМСА»;

2.9. Своєчасне опанування та широке запровадження в практику роботи стаціонару лікарні та консультативної поліклініки сучасних методів та засобів профілактики, діагностики та лікування спільно з кафедрами  ВДНЗУ «УМСА», розташованими на базі лікарні;

2.10. Забезпечення комплексного лікування хворих на основі медикаментозної терапії, лікувального харчування, фізіотерапевтичного лікування, лікувальної фізкультури  та інших методів відновного лікування, а також раціонального лікувально-охоронного режиму та дієтичного харчування.

3. Організаційна структура та штати

3.1. Обласналікарня має структурніпідрозділи:

- консультативнуполіклініку;

- центри з наданняконсультативноїлікувально-діагностичноїдопомоги;

- лікувальнівідділення,

- пологові відділення,

- діагностичні кабінети, відділення  та лабораторії;

- інформаційно – аналітичний відділ (ІАВ);

-  приймально – діагностичне відділення;

- територіальний центр екстреної медицини та медицини катастроф;

- іншіструктурніпідрозділи: аптеку, харчоблок, медичнийархів, сховища, майстерні, автопарк;

3.2. Штатиобласноїлікарнівизначаються і затверджуються в установленому порядку.

4. Основніфункції

4.1. Діяльністьнайважливішихструктурнихпідрозділівобласноїлікарнівизначаєтьсянаступнимиосновнимиположеннями:

а) консультативнаполіклінікаобласноїлікарні:

- здійснює на рівнісучаснихдосягненьмедичної науки і практики висококваліфіковануконсультативнулікарськудопомогухворим, якінаправляються з лікувально-профілактичнихзакладівобласті для встановленнячиуточненнядіагнозу, і вирішуєпитання про подальше їхлікування, диспансернийнаглядтощо;

- розробляєпропозиції про порядок і показання до направленняхворих в консультативнуполіклініку з районівобласті та подаєїх в установленому порядку на розгляд і затвердження головного управлінняохорониздоров’я Полтавської обласноїдержавноїадміністрації;

- залучає до консультаціїхворихвисококваліфікованихлікарів-спеціалістівлікарні та іншихлікувальнихзакладівобласті, в тому числіпрацівників ВДНЗУ «УМСА»;

- організовуєвиїздизгідно з графікомпозаштатнихобласнихспеціалістів, завідувачіввідділень в райониобласті з метою наданняпрактичноїдопомогилікарямрайонних та дільничнихлікарень і амбулаторій, покращенняякостімедичноїдопомогинаселеннюобласті;

- організовує і проводить (спільно з відділеннямекстреної та плановоїконсультативноїдопомоги) виїзніконсультаціїлікарів-спеціалістів у райони, а такожзаочніконсультації (письмово, по телефону аборадіо) для лікарівлікувально-профілактичнихзакладівобласті;

- даємедичнівисновки на хворихіззазначеннямвстановленного в консультативнійполіклініцідіагнозузахворювання, проведеноголікування та рекомендаційпро подальше лікування і нагляд за хворим, якінадсилаються в установленому порядку в лікувально-профілактичнізаклади, які направили хворого на консультацію;

- систематично аналізує на рівнісільськихадміністративнихрайоніввипадкирозходженнядіагнозів (міжлікувально-профілактичним закладом, який направив хворого на консультацію, і встановленим у консультативнійполіклініці) і дефекти в обстеженні та лікуванніхворих при направленніїх у консультативнуполіклініку;

- на основіаналізурозходженнядіагнозів і дефектів, припущених в обстеженні та лікуванніхворихлікарямилікувально-профілактичнихзакладіврайонів, щоквартальноскладаютьсяінформаційнілисти з оцінкою стану та рівнялікувально-діагностичноїроботи в районах області;

б) інформаційно – аналітичний відділобласноїлікарні:

- розробляєспільно з  головнимипозаштатними спеціалістамиГУОЗ Полтавської ОДАпланипервинноїспеціалізації та підвищеннякваліфікаціїлікарів і середньогомедичного персоналу сільських і міськихлікувально-профілактичнихзакладів, планово-консультативнихвиїздівкваліфікованихлікарів-спеціалістів у райони для наданняпрактичноїдопомогимедичнимпрацівникам у покращенніроботилікувально-профілактичнихзакладів, освоєнні та запровадженні в практику сучаснихметодів і засобівпрофілактики, діагностики та лікування, стандартівдіагностично-лікувальногопроцесу, протоколівмедичноїдопомоги, підвищеннязагальногорівнямедичногообслуговуваннянаселення;

- бере участь за вказівкоюголовного управлінняохорониздоров’яПолтавської обласноїдержавноїадміністрації у підготовці і проведенніобласнихз’їздів, активів, нарад та конференціймедичнихробітників;

- надаєконсультативнудопомогукерівникам і лікарям-спеціалістамсільських і міськихлікарень з питаньорганізаціїроботилікувально-профілактичнихзакладів і підвищенняякостімедичногообслуговуваннянаселення;

- організовує силами відповіднихспеціалістівобласноїлікарнісистематичневивчення тааналізмедичних карт стаціонарних хворих померлих в лікувальних закладах області, випадківпізньоїгоспіталізації, розходженьклінічних та патологоанатомічнихдіагнозів і на основіцихданихрозробляєвідповідніпрактичні заходи;

в) відділмедичної статистики, що входить як структурнийпідрозділ до складу інформаційно – аналітичного відділуобласноїлікарні:

- перевіряєорганізаціюстатистичногообліку та звітності в структурних підрозділах лікарні  і проводить необхідні заходи з усуненнянедоліків, виявлених при обстеженнях;

- проводить інструктаж, семінари,  та іншікурсові заходи для керівниківвідділень , лікарів, медичних сестер про порядок веденнястатистичногообліку;

- складаєоблікнароджень та смертей в лікарні; допомагає органам державної статистики в розробціданих про причини смертностінаселення (шифруваннядіагнозівтощо);

- несевідповідальність за якістьорганізаціїстатистичногообліку та звітності в обласнійлікарні;

г) територіальний центр екстреної медицини та медицини катастрофобласноїлікарні:

- забезпечуєсвоєчасненаданнянаселеннюміста та районівобластікваліфікованоїтерміновоїмедичноїдопомоги на місці та евакуаціюхворихувідповіднілікувальнізаклади за медичнимипоказаннями;

- організовуєцілодобовудиспетчерську службу з прийому та регуляціївикликівізрайонівобласті, а такожздійсненняпостійногозв’язку з лікарями-консультантами та лікарямилікарні, яківиїхали на завдання у райониобласті для наданнятерміновоїдопомогинаселенню;

- організовує за наказом головного лікарялікарніабоГУОЗ Полтавської ОДА транспортуванняхворихуспеціалізованімедичнізаклади за межіобласті та забезпечуєїх в разінеобхідностісупроводжуючиммедичним персоналом;

- організовує та забезпечує за наказом головного лікарялікарніабо ГУОЗ термінову доставку в райониобластімедичнихвантажів, необхідних для рятуванняжиттяхворих (донорська кров і їїпрепарати, кровозамінники), антибіотики, ендокринніпрепарати та іншілікарськізасоби;

- забезпечує доставку медичнихпрацівників і необхіднімедичнівантажі (бактерійніпрепарати, антибіотикитощо) в райониобласті для проведеннятерміновихпротиепідемічнихзаходів;

- забезпечуєстрахуваннямедичнихпрацівниківвідділеннятермінової медичноїдопомоги та лікарів-спеціалістівіншихзакладівохорониздоров’я , якізалучаються для роботи, віднещаснихвипадків в установленому порядку;

- складаєcпільно з організаційно-методичнимвідділомобласноїлікарнізвіт про проведену роботу з наданнятерміновоїдопомогинаселеннюобласті;

- комплектує з найбільшдосвідчених, кваліфікованих та мобільнихлікарів-спеціалістівнеобхіднукількістьлікарів-консультантів для наданнянаселеннюобластітерміновоїмедичноїдопомоги, формує списки лікарів-консультантів з наступнимузгодженнямїх з керівникамимедичнихзакладів та затвердженням наказом ГОУЗ.

4.2. Приймання та випискахворих з обласноїлікарнірегламентується Порядком приймання та випискихворих, затвердженим МОЗ України.

4.3. Обласналікарняведезатвердженуобліково-звітнудокументацію та звітує про свою діяльність в установленому порядку.

4.4. Обласналікарнямає правила внутрішньогорозпорядку для хворих та правила внутрішнього трудового розпорядку для працівниківлікарні.

4.5. Розтинпомерлих в лікарні проводиться згідно з установленим порядком.

4.6. Адміністраціяобласноїлікарніповідомляєвідповідніоргани про випадкивнутрішньолікарняноїінфекції, нещаснівипадки, надзвичайніподіїзгідноізспеціальнимивказівками і наказами МОЗ України.

5. Управління, фінансування та господарськезабезпеченняобласноїлікарні

5.1. Обласналікарня є самостійнимлікувально-профілактичним закладом і має в своємурозпорядженнібудівлі з відповідноютериторією, необхіднемедичнеобладнання і апаратуру, господарськийінвентар та іншемайно.

5.2. Обласналікарнябезпосередньопідпорядкованаголовному управліннюохорониздоров’я Полтавської обласноїдержавноїадміністрації і фінансується з обласного бюджету,благодійних (добровільних) внесків, пожертвуваньвідюридичних та фізичнихосіб, іншихджерел, не забороненихчиннимзаконодавством. Оплата працімедичного персоналу здійснюється в установленому порядку.

5.3. Матеріально-технічнезабезпеченняобласноїлікарні, включаючизабезпечення медикаментами, устаткуванням та обладнанням, м’якимінвентарем, санітарним транспортом, та харчуванняхворихздійснюєтьсязгідно з табелем оснащення, кошторисомвитратлікарні.

5.4. Відкриття, утримання і закриттяобласноїлікарні проводиться в установленому законом порядку.

5.5. Керівництводіяльністюобласноїлікарніздійснюєголовнийлікар, щопризначається і звільнюється в установленому законом порядку.

5.6. Обласналікарнякористується правами юридичної особи, маєкруглу печатку і штамп, де вказаноповнуназву закладу, поточний та іншірахунки в банках.

5.7. Обласналікарнямає правила внутрішньогорозпорядку для хворих та правила внутрішнього трудового розпорядку для працівниківлікарні.

5.8. Обласналікарняявляється клінічною базою ВДНЗУ «УМСА» та Полтавського базового медичного коледжу, в т. ч. базою для проходження практики студентами зазначенихзакладів, базою підготовкилікарів-інтернів, підвищеннякваліфікаціїлікарів та середньогомедичного персоналу області.

5.9. При обласнійлікарнідіють: медична рада, ЛКК, рада медсестер, комісія з інфекційного контролю,які в своїйроботікеруютьсяспеціальнимиположеннями, затвердженими МОЗ України.

 

Головний лікар ПОКЛ                                                                                                      Оксак  Г.А.

Напишіть відгук